CTCP Xây lắp Thương mại 2 (UPCoM: ACS)

Architect & Construction Service Corporation

11,000

(%)
26/02/2020 15:04

Mở cửa11,000

Cao nhất11,000

Thấp nhất11,000

KLGD

Vốn hóa44

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,500

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T53

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,666

P/E4.13

F P/E2.75

BVPS15,587

P/B0.71

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACS: ADG AFC A32 ABR AC4
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Thương mại 2