Mã xem cùng ABS: AGR APG APS ASP BID
Trending: MWG (28.089) - VNM (27.538) - HPG (25.846) - FPT (21.785) - VGI (18.299)