Mã xem cùng ABS: HRS NASC OCB PNS TV2
Trending: VNM (28.104) - HPG (23.364) - FLC (19.733) - MSN (19.606) - MWG (18.773)