Mã xem cùng ABS: AGR MWG ROS VJC VNM
Trending: MWG (27.038) - VNM (26.426) - HPG (24.446) - FPT (24.092) - MBB (22.460)