- Kiểm toán báo cáo tài chính và tư vấn tài chính
- Dịch vụ định giá tài sản
- Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
- Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế
- Kiểm toán hoạt động
- Kiểm toán tuân thủ
- Kiểm toán nội bộ
- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án
- Kiểm toán thông tin tài chính
- Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước
- Tư vấn tài chính
- Tư vấn thuế
- Tư vấn nguồn nhân lực
- Tư vấn quản lý ứng dụng công nghệ thông tin
- Tư vấn quản lý
- Dịch vụ kế toán
- Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán
- Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính
- Các dịch vụ khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật

Basic Information

Company typeAudit Company
Establishment license
Business license
Tax code
Milestones
Headquarter
• Address11/24 Phố Đào Tấn - Ba Đình - Tp.Hà Nội
• Telephone(84.24) 3787 0676
• Fax(84.24) 3795 0838
• Emailacc_vietnam@viettel.vn
• Websitehttp://www.acc-vietnam.com
Representative offices