HOSE (4) | HNX (5) | UPCOM (10) Tổng số công ty: 19
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 17/06/2022 VGI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGI của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ½ ngày 17/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Học viện Viettel, thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội
  Thời gian và địa điểm nếu thay đổi sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật
  Hình thức họp: Trực tiếp hoặc trực tuyến
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
  + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  + Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ của Tổng Công ty;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
  + Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2022;
            - Nội dung họp:
  + Tờ trình đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021;
  + Tờ trình đề xuất sửa đổi Điều lệ, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng Công ty;
  + Tờ trình đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty;
  + Các vấn đề phát sinh khác của Tổng Công ty và các cổ đông có đủ điều kiện đề xuất theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.
 • 17/06/2022 VIE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIE của CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 17/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 22/06/2022 GLT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLT của CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: từ 13h30 – 17h, ngày 22/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ Thông báo sau cho các cổ đông.
 • 24/06/2022 ONE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ONE của CTCP Truyền thông số 1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 24/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Nhà khách La Thành số 218 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2021;
  + Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
  + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 25/06/2022 TGP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TGP của CTCP Trường Phú như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.