HOSE (3) | HNX (5) | UPCOM (11) Number of companies: 19
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 04/15/2021 TTN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTN của CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 15/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng VIP 1, Tầng trệt, Trung tâm Hội nghị và triển Lãm Bình Dương, Số 1, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương (Thành phố Mới)
            - Nội dung họp: - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  - Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
  - Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
  - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
            - Nội dung họp: - Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
            - Nội dung họp: - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi điều lệ Công ty và các vấn đề khác có liên quan;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.
 • 04/23/2021 CTR: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTR của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 20/04/2021 đến ngày 30/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo chi tiết trong thư mời
            - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, nội dung và tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 04/27/2021 KST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KST của Công ty Cổ phần KASATI như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Kasati, 270A Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TP. HCM
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 04/27/2021 VTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTC của CTCP Viễn thông VTC như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến tháng 4 năm 2021 (TCPH thông báo sau trong thư mời hợp)
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp
            - Nội dung họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Viễn thông VTC bắt đầu từ ngày 27/04/2021. Các cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo CMND, sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 04/27/2021 ELC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông (mã CK: ELC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/10/20210310_20210309 - ELC - TB ngay dkcc tham du DHDCD TN 2021.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.