HOSE (5) | HNX (25) | UPCOM (20) Number of companies: 50
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 04/15/2021 BDB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDB của CTCP Sách và thiết bị Bình Định như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 31/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, số 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
            - Nội dung họp: Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, triển khai kế hoạch và định hướng phát triển Công ty năm 2021 và thảo luận, thông qua một số vấn đề khác theo đề xuất của Hội đồng quản trị và các nhóm cổ đông được bổ sung trước ngày đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 15/04/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 04/15/2021 TTN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTN của CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 15/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng VIP 1, Tầng trệt, Trung tâm Hội nghị và triển Lãm Bình Dương, Số 1, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương (Thành phố Mới)
            - Nội dung họp: - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  - Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
  - Thông qua báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
  - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
            - Nội dung họp: - Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
  - Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
            - Nội dung họp: - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi điều lệ Công ty và các vấn đề khác có liên quan;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.
 • 04/19/2021 PIA: Ngày đăng ký cuối cùng Thông báo cổ đông về quyền đề cử và ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIA của CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Thông báo cổ đông về quyền đề cử và ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex: tầng 15 tòa nhà Detech Tower – số 08C, Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam từ Liêm, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: * Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung;
  * Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát.
  * Thời gian thực hiện và nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử.
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau.
            - Nội dung họp: Nội dung chương trình họp và tài liệu Đại hội dự kiến sẽ được công bố trên website Công ty (www.piacom.com.vn) chậm nhất trước 21 ngày diễn ra Đại hội
 • 04/20/2021 EID: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EID của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
            - Thời gian họp: 20/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/03/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – tài vụ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/03/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
  Địa chỉ cụ thể: Tầng 4 – Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
  Điện thoại: 024 3512 2649 Fax: 024 3512 3449
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 04/22/2021 SMN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SMN của CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 ( 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Thông báo sau theo thư mời (dự kiến tháng 4/2021)
            - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau theo thư mời
            - Nội dung họp: Thông báo sau theo thư mời
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.