HOSE (5) | HNX (25) | UPCOM (20) Tổng số công ty: 50
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 10/03/2021 EID: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EID của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
            - Thời gian họp: 20/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/03/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – tài vụ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/03/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
  Địa chỉ cụ thể: Tầng 4 – Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
  Điện thoại: 024 3512 2649 Fax: 024 3512 3449
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 23/03/2021 FOC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FOC của CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 23/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: * Tại Hà Nội: phòng họp VIP, tầng 5, tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  * Tại TP.HCM: Phòng họp VIP, tầng 6, tòa nhà Sở Chứng khoán, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
 • 24/03/2021 DAD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAD của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đã Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Ngày 29/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: 145 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban kiểm soát;
  + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/03/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng , địa chỉ: số 145 – Lê Lợi, thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 24/03/2021 (xuất trình chứng minh nhân dân).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 26/03/2021 DAE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAE của CTCP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 02/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Ngày 26/03/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phầ Sách Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 26/03/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 29/03/2021 DAD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAD của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đã Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Ngày 29/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: 145 Lê Lợi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo thẩm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban kiểm soát;
  + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/03/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng , địa chỉ: số 145 – Lê Lợi, thành phố Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 24/03/2021 (xuất trình chứng minh nhân dân).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.