HOSE (5) | HNX (25) | UPCOM (20) Tổng số công ty: 50
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 27/02/2020 CAB: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAB của CTCP Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/02/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp 3.1 tòa nhà VTV số 3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
 • 06/03/2020 EID: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EID của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 17/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/03/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 06/03/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân. Địa chỉ cụ thể: Tầng 4 - Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, điện thoại: 024 35122649, fax: 024 35123449.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 26/03/2020 BDB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDB của CTCP Sách và thiết bị Bình Định như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến 26/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, số 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
            - Nội dung họp: Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, triển khai kế hoạch và định hướng phát triển Công ty năm 2020 và thảo luận, thông qua một số vấn đề khác theo đề xuất của Hội đồng quản trị và các nhóm cổ đông được bổ sung trước ngày đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/04/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sách và Thiết bị Bình Định, địa chỉ: 219 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 14/04/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 06/04/2020 SED: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SED của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 06/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: 231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp.HCM
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
  + Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 06/04/2020 FPT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần FPT (mã CK: FPT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/b2d6c65d-56f1-4ef1-9bae-5fadeb348228?ridx=331902418