HOSE (5) | HNX (25) | UPCOM (20) Tổng số công ty: 50
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/05/2021 VIE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIE của CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 19/05/2021 HEV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEV của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, số 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.
            - Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và các vấn đề quan trọng khác của công ty.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 18/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề, tầng 2, số 73 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) kể từ ngày 18/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 20/05/2021 HBE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HBE của CTCP Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 21/05/2021 TPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPH của CTCP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 23/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ 60, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc;
  + Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
  + Báo cáo giám sát năm 2020 và kế hoạch giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  + Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty;
            - Nội dung họp: + Thông qua sửa đổi và bổ sung Quy chế quản trị nội bộ;
  + Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 21/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán mang theo chứng minh nhân dân để làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 21/05/2021.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 21/05/2021 BED: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BED của CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 21/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.