HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 08/07/2022 HTR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTR của CTCP Đường sắt Hà Thái như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 11,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.120 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/07/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Thái (số 199 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bắt đầu từ ngày 08/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 08/07/2022 HNT: Ngày 08/07/2022, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội
 • 08/07/2022 DT4: Ngày 08/07/2022, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Quản lý đường sông số 4
 • 12/07/2022 DL1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DL1 của CTCP Tập đoàn Alpha Seven như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 12/07/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Lô I3-6, đường N2, khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: * Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
  * Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
 • 13/07/2022 VSP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSP của CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Theo thông báo mời họp gửi các cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo mời họp gửi các cổ đông.
            - Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm kiện toàn nhân sự của Hội đồng quản trị CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải; sửa đổi Điều lệ của CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (nếu có).
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.