HOSE (14) | HNX (17) | UPCOM (60) Tổng số công ty: 91
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/05/2021 HMH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMH của CTCP Hải Minh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.
            - Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.
 • 19/05/2021 TPS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPS của CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: từ ngày 15/05/2021 đến ngày 15/06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn
  720 QL1A, KP3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
 • 19/05/2021 VSC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã CK: VSC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/22/20210422_20210422 - VSC - TB ngay dkcc chi tra co tuc dot 2 nam 2020.pdf

 • 25/05/2021 SAC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAC của CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: TCPH thông báo và gửi thư mời cụ thể đến cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Cảng Sài Gòn – số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Kết quả hoạt động năm 2020; Kế hoạch năm 2021 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.
 • 26/05/2021 PKR: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PKR của CTCP Đường sắt Phú Khánh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, số 02 Yersin, Phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
            - Nội dung họp: + Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
  + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty;
            - Nội dung họp: + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Thực hiện lao động, tiền lương, thù lao năm 2020 và phương án lao động, tiền lương, thù lao năm 2021;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  + Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung;
            - Nội dung họp: + Hủy tư cách công ty đại chúng;
  + Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
  + Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đối với cổ đông là Tổng công ty ĐSVN;
  + Các vấn đề khác (nếu có).
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.