HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 2
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 09/06/2023 TSJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSJ của CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 6/2023 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi cổ đông)
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.