HOSE (1) | HNX (1) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 2
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/06/2023 DL1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DL1 của CTCP Tập đoàn Alpha Seven như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 25/06/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Lô I3-6, đường N2, khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: * Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022;
  * Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  * Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban kiểm soát;
  * Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và kế hoạch thu lợi nhuận năm 2023;
  * Tờ trình về thù lao, chi phí HĐQT, BKS và tiền lương Ban tổng giám đốc năm 2022, kế hoạch thù lao, chi phí HĐQT, BKS công ty năm 2023;
            - Nội dung họp: * Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  * Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũ và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
  Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
 • 30/06/2023 PGT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGT của CTCP PGT Holdings như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
 • 13/07/2023 VNS: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2023

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2023 Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/6/2/20230602_20230602___vns___thong_bao_ngay_dang_ky_cuoi_cung_dai_hoi_bat_thuong.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.