HOSE (4) | HNX (1) | UPCOM (15) Tổng số công ty: 20
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 13/07/2022 VSP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSP của CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Theo thông báo mời họp gửi các cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo mời họp gửi các cổ đông.
            - Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm kiện toàn nhân sự của Hội đồng quản trị CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải; sửa đổi Điều lệ của CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (nếu có).
 • 28/07/2022 WTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WTC của CTCP Vận tải thủy Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/07/2022 (thứ năm)
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải thủy – Vinacomin, số 108 đường Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
            - Nội dung họp: + Thông qua thay đổi Thành viên ban kiểm soát Công ty;
  + Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
  + Thông qua một số hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.
 • 28/07/2022 SGS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGS của CTCP Vận tải biển Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ĐHĐCĐ tổ chức vào ngày 28/07/2022. Thời gian cụ thể sẽ được Tổ chức phát hành thông báo trong thư mời gửi cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tổ chức tại Hội trường Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SAMCO) – Số 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM. Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông.
            - Nội dung họp: + Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
  + Miễn nhiệm và bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026)
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 26/09/2022 PJT: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (mã CK: PJT) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/10/29/20211029_20211028 - PJT - QD chap thuan NYBS CP phat hanh them.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.