HOSE (30) | HNX (27) | UPCOM (92) Tổng số công ty: 149
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/04/2021 VNL: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (mã CK: VNL) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/10/20210310_20210309 - VNL - TB ngay dkcc tham du DHDCD TN 2021 va tam ung co tuc dot 2 2020 bang tien.pdf

 • 20/04/2021 HHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHN của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 20/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 27/785 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
  + Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021;
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  + Các nội dung khác theo quy định.
 • 20/04/2021 ILB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình (mã CK: ILB) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/8/20210308_20210305 - ILB - TB ngay dkcc tham du DHDCD TN.pdf

 • 20/04/2021 PTT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTT của CTCP Vận tải dầu khí Đông Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 01/04/2021 đến ngày 29/04/2021, ngày tổ chức chính thức sẽ được Công ty thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Giám đốc Công ty;
  + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;
            - Nội dung họp: + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
  + Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;
  + Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2021;
  + Tờ trình về việc phê duyệt dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT;
            - Nội dung họp: + Tờ trình về việc thông qua báo cáo thực hiện thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
  + Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị;
  + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
  + Và các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
 • 22/04/2021 VTM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTM của CTCP Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ có thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
            - Nội dung họp: Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2021 và các nội dung khác theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.