HOSE (31) | HNX (30) | UPCOM (53) Tổng số công ty: 114
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 13/05/2021 DGW: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Thế Giới Số (mã CK: DGW) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/5/7/20200507_20190507 - DGW - TB ny va giao dich.pdf

 • 14/05/2021 VFG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VFG của CTCP Khử trùng Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 05/2021 (Thời gian cụ thể Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau).
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.
            - Nội dung họp: Tổ chức phát hành thông báo chi tiết trong thư mời.
 • 15/05/2021 TCH: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm tài chính 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã CK: TCH)  như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/20/20210120_20210120 - TCH - TB NDKCC tc DHDCDBT nam 2021.pdf

 • 17/05/2021 CDP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDP của CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 17/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Lầu 5 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021
  + Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
  + Chương trình và nội dung chi tiết sẽ được thông báo cho cổ đông sau.
 • 17/05/2021 AMV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMV của CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
  3. Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
  5. Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
            - Nội dung họp: 6. Thông qua sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
  7. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
  8. Các vấn đề khác (nếu có);
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.