HOSE (24) | HNX (20) | UPCOM (59) Tổng số công ty: 103
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/04/2024 PTV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTV của CTCP Thương mại Dầu khí như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023;
  + Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023;
  + Báo cáo tài chính năm 2023 và đề xuất tỷ lệ trích lập các quỹ niên độ tài chính 2024.
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 11, Tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
            - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
 • 25/04/2024 VID: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (mã CK: VID) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/3/5/20240305_20240305___vid___thong_bao_ngay_dkcc_to_chuc_dhdcd_thuong_nien_nam_2024.pdf

 • 25/04/2024 VFG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã CK: VFG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/3/8/20240308_20240307___vfg___thong_bao_ve_ngay_dkcc_chot_ds_to_chuc_dhdcd_tn_nam_2024.pdf

 • 25/04/2024 CDP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDP của CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024.
  + Quyết định các vần đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  + Chương trình và nội dung chi tiết sẽ được thông báo cho cổ đông sau.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Lầu 5, Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
            - Thời gian họp: 25/04/2024
 • 25/04/2024 TH1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TH1 của CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
  + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
  + Tờ trình thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án thù lao 2024;
            - Nội dung họp: + Tờ trình phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán BCTC;
  + Đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT bà Nguyễn Thị Thu Hoài;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
            - Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Truyền thông và Sự kiện – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Phòng họp tầng 6 số 23 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
            - Thời gian họp: 8h30 ngày 25/04/2024
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.