HOSE (31) | HNX (29) | UPCOM (52) Tổng số công ty: 112
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 08/03/2021 KDM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KDM của CTCP Tập đoàn Đầu tư Lê Gia như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các cổ đông
            - Nội dung họp: + Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư của công ty;
  + Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  + Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 15/03/2021 DBT: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã CK: DBT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/2/5/20210205_20210205 - DBT - TB NDKCC DHDCD va tam ung co tuc 2020 bang tien.pdf

 • 16/03/2021 PSD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSD của CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 16/03/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở văn phòng Công ty: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/03/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 24/03/2021 CNT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CNT của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 24/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
  + Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
  + Báo cáo việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty;
  + Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và trình Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021;
  + Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phùng Đạt Đức;
  + Thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty;
            - Nội dung họp: + Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
  + Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty;
  + Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2021;
  + Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020;
  + Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 24/03/2021 AAT: Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa (mã CK: AAT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/2/20210302_20210302 - AAT - TB giao dich cp niem yet bo sung.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.