HOSE (2) | HNX (2) | UPCOM (4) Tổng số công ty: 8
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/01/2021 CET: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CET của CTCP Tech - Vina như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/01/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội
            - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình bán thanh lý tài sản công ty để thực hiện trả nợ vay;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.