HOSE (2) | HNX (2) | UPCOM (5) Tổng số công ty: 9
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/06/2022 PRT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRT của Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương- CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 30/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Sân Golf Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, P.Lái Thiêu, TX.Thuận An, Bình Dương.
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021; tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2027;
  + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
  + Báo cáo của TGĐ về kết quả kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
  + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021;
  + Tờ trình phân phối LNST năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
            - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả cho năm 2022;
  + Tờ trình quy chế hoạt động của HĐQT;
  + Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
  + Bầu cử thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
 • 21/11/2022 TKG: Ngày 10/02/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.