HOSE (2) | HNX (3) | UPCOM (4) Tổng số công ty: 9
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/06/2023 BBT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBT của CTCP Bông Bạch Tuyết như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022; Báo cáo của HĐQT năm 2022; Báo cáo của BKS năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Thù lao HĐQT BKS năm 2022 Kế hoạch 2023; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp.
            - Thời gian họp: Ngày 20/06/2023 (chi tiết TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp)
 • 30/06/2023 PRT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRT của Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương- CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 30/06/2023
            - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
  + Báo cáo của Ban Tổng Gián đốc (TGĐ) về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022;
  + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
            - Nội dung họp: + Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023;
  + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty;
  + Tờ trình thông qua việc ghi nhận khoản phải thu tiền sử dụng đất phải nộp bổ sung theo Bản án số 912/2022/HS-PT ngày 28/12/2022 và tiền chậm nộp theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực IV và trích lập dự phòng tại từng thời điểm lập báo cáo tài chính;
            - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua việc xác định 02 khu đất tại Phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương không thuộc quyền quản lý, sử dụng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (giai đoạn Công ty cổ phần) mà thuộc quyền quản lý, sử dụng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (giai đoạn trước cổ phần hóa).
            - Địa điểm tổ chức họp: Sân Golf Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, P.Lái Thiêu, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương.
 • 30/06/2023 CET: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CET của CTCP HTC Holding như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội
            - Nội dung họp: + Các vấn đề thường niên (Lợi nhuận năm trước, đơn vị kiểm toán.v.v..)
  + Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.