HOSE (4) | HNX (1) | UPCOM (3) Number of companies: 8
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 05/14/2021 L45: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L45 của CTCP Lilama 45.1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Tổ chức phát hành thông báo cụ thể sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo cụ thể sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
            - Nội dung họp: + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
            - Nội dung họp: + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
  + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
  + Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 • 01/06/2022 GDT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã CK: GDT) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/2/1/20190201_20190201 - GDT - TB ngay gd bo sung cp.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.