HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (2) Number of companies: 2
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 03/06/2021 POT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POT của CTCP Thiết bị Bưu điện như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 08h30 ngày 06/03/2021 (Thứ Bảy)
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của công ty – số 61 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;
  + Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán);
  + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021;
  + Thông qua bổ sung ngành nghề trên giấy đăng ký doanh nghiệp;
  + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  + Các nội dung khác (nếu có).
 • 03/08/2021
 • 03/10/2021 BHV: Ngày 10/03/2021, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Bá Hiến
 • 03/11/2021 QNS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 11/03/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Cổ đông bên ngoài, cổ đông trước đây là người lao động của công ty và cổ đông hiện là người lao động thuộc Văn phòng công ty, PXSX hơi, trạm y tế công ty: nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán công ty (số 02 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
  · Cổ đông là người lao động và nhà đầu tư chiến lược tại các đơn vị trực thuộc nào thì nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán của đơn vị đó.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Cổ đông nếu có yêu cầu nhận bằng chuyển khoản qua ngân hàng hoặc ủy quyền cho người khác đến nhận thì gửi Giấy đề nghị chuyển khoản/Giấy ủy quyền bằng văn bản theo mẫu tại website: www.qns.com.vn đến Phòng Tài chính kế toán công ty.
  · Chứng từ yêu cầu khi đến nhận cổ tức: giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có).
  · Cổ đông chưa lưu ký trên nhận cổ tức kể từ ngày 11/03/2021.
                 + Chứng khoán lưu ký: Cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 03/11/2021 PHR: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã CK: PHR) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/19/20210119_20210119 - PHR - TB ngay dkcc tham du DHDCD TN 2021.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.