HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (2) Number of companies: 2
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 05/16/2021 TDT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDT của CTCP Đầu tư và Phát triển TDT như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Thông qua chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 và mức chia cổ tức năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
  + Thông qua tờ trình về việc tăng vốn điều lệ;
  + Thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty;
  + Một số nội dung khác (nếu có).
 • 05/17/2021 AGP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGP của CTCP Dược phẩm Agimexpharm như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: ngày 17/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo của đơn vị kiểm toán;
  + Thông qua tờ trình: phân phối lợi nhuận, chia cổ tức; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; lựa chọn công ty kiểm toán;
            - Nội dung họp: + Tờ trình sửa đổi, bổ sung: Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ;
  + Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt đông của BKS.
 • 05/17/2021 GAB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (mã CK: GAB) như sau:

   

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/6/20210406_20210405 - GAB - TB Chot DS tham du DHDCD TN nam 2021.pdf

 • 05/17/2021 GND: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GND của CTCP Gạch ngói Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 17 tháng 5 năm 2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến khách sạn VICTORY – Số 14 Đường Võ Văn Tần, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 • 05/17/2021 BRC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (mã CK: BRC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/10/20210310_20210309 - BRC - TB ngay dkcc tham du DHDCD TN 2021.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.