HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 2
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/04/2021 DHD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHD của CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/04/2021 LMC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LMC của CTCP Khoáng sản Latca như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 02 năm 2021 (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và mục tiêu kinh doanh năm 2021;
  + Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  + Thông qua thay đổi thành viên chủ chốt của Công ty;
  + Thông qua thay đổi tên Công ty;
  + Thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty;
            - Nội dung họp: + Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
  + Thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  + Thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;
  + Thông qua phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư chiến lược;
  + Thông qua các tờ trình khác.
 • 15/04/2021 WSB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WSB của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Kết quả hoạt động năm 2020; Kế hoạch năm 2021 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/03/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 31/03/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức).
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Nếu cổ đông yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc đơn vị thì gởi yêu cầu về Phòng Kế toán – Tài chính Công ty.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/04/2021 TLD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (mã CK: TLD) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/2/9/20210209_20210209 - TLD - TB NDKCC tc DHDCDTN 2021.pdf

 • 15/04/2021 SAV: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã CK: SAV) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/2/17/20210217_20210217 - SAV - TB DKCC Dai hoi co dong thuong nien nam 2021.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.