HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/06/2024 VTE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTE của CTCP Vinacap Kim Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 0,68%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 68 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Vinacap Kim Long vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28 tháng 06 năm 2024 (Địa chỉ: tầng 2, số 166 phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, thành phố Hà Nội).
  · Điện thoại: (84.24) 35377989 – Fax: (84.24) 35377988
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Chứng từ yêu cầu khi nhận cổ tức:
  Đối với cổ đông là tổ chức: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy giới thiệu của tổ chức và chứng minh nhân dân/căn cước của người đến nhận cổ tức.
  Đối với cổ đông là cá nhân: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy chứng minh nhân dân/căn cước của người đến nhận cổ tức. Nếu cổ đông ủy quyền đến nhận phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/06/2024 SMT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SMT của CTCP SAMETEL như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 28/06/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được thông báo chi tiết tại Thư mời họp ĐHĐCĐ
            - Nội dung họp: Sẽ được thông báo chi tiết tại Thư mời họp ĐHĐCĐ
 • 15/08/2024 POT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POT của CTCP Thiết bị Bưu điện như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/07/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2024
            - Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/08/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện – Địa chỉ: số 61 phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/08/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.