HOSE (1) | HNX (1) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 3
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/03/2024 POT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POT của CTCP Thiết bị Bưu điện như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/01/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 9h00 ngày 22/03/2024 (Thứ Sáu)
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ hợp công nghiệp POSTEF – số 12 – đường 15 – khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh – phường Phù Chẩn – thành phố Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;
  + Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán);
  + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
            - Nội dung họp: + Xem xét, quyết định về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2024 theo nguyện vọng cá nhân, nghỉ hưu theo chế độ;
  + Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2024 theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
  + Xem xét, thông qua phương án sửa đổi, bổ sung và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (sửa đổi lần thứ 6) theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản
            - Nội dung họp: + Xem xét, thông qua phương án sửa đổi, bổ sung và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi lần thứ 1) theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
  + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  + Các nội dung khác (nếu có).
 • 12/04/2024 VBH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VBH của CTCP Điện tử Bình Hòa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);
  3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
  4. Thông qua các tờ trình như: phân phối lợi nhuận năm 2023;
  5. Một số nội dung khác…
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
            - Thời gian họp: 08h00 sáng ngày 12/04/2024
 • 23/04/2024 PCM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCM của CTCP Vật liệu Xây dựng Bưu Điện như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện, số 64 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2024
 • 25/04/2024 BEL: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BEL của CTCP Điện tử Biên Hòa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Nhà máy sản xuất của CTCP Điện tử Biên Hòa – Đường số 2, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2024
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.