HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 3
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/02/2024 SHE: Ngày 26/02/2024, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên niêm yết bổ sung
 • 14/03/2024 TB8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TB8 của CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư thiết bị- VVMI như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Biểu quyết thông qua các báo cáo:
  + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng năm 2024;
  + Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính năm 2023; phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
            - Nội dung họp: + Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến năm 2024;
  + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty (Tổ 12 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội).
            - Thời gian họp: Dự kiến từ 14/03/2024 đến 29/04/2024
 • 15/03/2024 MIE: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MIE của Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: ½ ngày, dự kiến 15/03/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 10, trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP, số 7A Phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
  + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  + Các nội dung khác có liên quan.
 • 15/03/2024 HEM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEM của CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gửi đến cổ đông và đăng tải trên website Công ty.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội tại Km12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/03/2024
 • 20/03/2024 AMS: Ngày 20/03/2024, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.