HOSE (2) | HNX (8) | UPCOM (13) Tổng số công ty: 23
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/06/2021 VEA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VEA của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm của VEAM, giai đoạn 2021-2025; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2020, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức;
            - Nội dung họp: Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Sửa đổi, bổ sung: Điều lệ VEAM, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Đăng ký niêm yết cổ phiếu VEAM trên Sở giao dịch chứng khoán; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 26/06/2021 AMS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMS của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trên Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ thông báo cụ thể trên Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
 • 29/06/2021 TCK: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCK của Tổng công ty cơ khí xây dựng- CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tầng 5, Tòa nhà COMA, 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 06/12/2021 NHH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (mã CK: NHH) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/12/30/20201230_20201230 - NHH - Tb giao dich cp NYBS.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.