HOSE (3) | HNX (4) | UPCOM (4) Tổng số công ty: 11
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/02/2020 TTC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTC của CTCP Gạch men Thanh Thanh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 2 năm 2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: Thông qua việc dùng tài sản của Công ty cùng với tài sản của Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP để đảm bảo khoản vay của Tổng công ty và Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, thực hiện được việc ký kết Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 5 (Agribank Chi nhánh 5) theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 28/02/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Gạch men Thanh Thanh, địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 28/02/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/03/2020 VIH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIH của CTCP Viglacera Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong thời gian từ 15/03/2020 đến 15/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội Nhà máy Viglacera Yên Phong – khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.
            - Nội dung họp: Kế hoạch kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 16/03/2020 VIT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIT của CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 16/03/2020 đến ngày 16/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 • 17/03/2020 VTS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTS của CTCP Viglacera Từ Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp:
            - Thời gian họp: Dự kiến 9h30 ngày 17/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Nhà máy Từ Sơn – CTCP Viglacera Từ Sơn, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
            - Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty thông báo sau theo thư mời dự Đại hội.
 • 20/03/2020 VHL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHL của CTCP Viglacera Hạ Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Từ ngày 20/03/2020 đến ngày 27/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Vườn sinh thái Nhà máy ngói Hoành Bồ - xã Lê Lợi – phường Hoành Bồ - thành phố Hạ Long – Quảng Ninh
            - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;
  + Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
  + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  + Thông qua báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2020;
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, mức cổ tức chi trả năm 2019;
  + Thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2020, mức thưởng cho cán bộ công nhân viên xuất sắc khi công ty vượt kế hoạch lợi nhuận 2020;
  + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  + Các vấn đề khác.