HOSE (6) | HNX (4) | UPCOM (12) Tổng số công ty: 22
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 07/06/2020 ACC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (mã CK: ACC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/5/7/20200507_20200507 - ACC - TB NDKCC to chuc DHDCD thuong nien nam 2020.pdf

 • 12/06/2020 S74: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S74 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo chính thức trong thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7 – số 36, V5A, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;
  + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
  + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2019 của Ban kiểm soát;
  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 12/06/2020 FCM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (mã CK: FCM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/5/8/20200508_20200507 - FCM - TB DKCC tham du DHDCD thuong nien nam 2020-Lan 2.pdf

 • 12/06/2020 HT1: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã CK: HT1) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/5/12/20200512_20200512 - HT1 - Thong Bao Ngay DKCC To Chuc DHCD Thuong Nien Nam 2020.pdf

 • 13/06/2020 PTE: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTE của Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Trong tháng 06/2020 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ, khu 12, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019
  + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2019;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
            - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  + Thông qua tờ trình về chi phí, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
  + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.