HOSE (6) | HNX (4) | UPCOM (12) Tổng số công ty: 22
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/05/2023 ACE: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACE của CTCP Bê tông Ly tâm An Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/05/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/05/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Giám đốc, báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các vấn đề liên quan khác.
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
            - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
 • 30/05/2023 CLH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CLH của CTCP Xi măng La Hiên VVMI như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/05/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI bắt đầu từ ngày 30/05/2023 (thời gian từ 08h00 đến 15h30 – các ngày làm việc trong tuần từ Thứ hai đến Thứ bảy) và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước/hộ chiếu khi nhận cổ tức.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/05/2023 PTE: Ngày đăng ký cuối cùng Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTE của Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022
  + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
  + Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
  + Thông qua tờ trình về chi phí, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
            - Nội dung họp: + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ, nhà số 10, ngõ 38 đường Ngô Quang Bích, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 05/2023 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
 • 31/05/2023 LBM: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/5/9/20230509_20230509___lbm___tb_ngay_dkcc_tra_co_tuc_dot_3_nam_2022_bang_tien.pdf

 • 02/06/2023 EME: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EME của CTCP Điện Cơ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: CPH sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của TCPH và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM
            - Thời gian họp: 02/06/2023
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.