HOSE (12) | HNX (19) | UPCOM (48) Tổng số công ty: 79
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 10/03/2021 BHV: Ngày 10/03/2021, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Bá Hiến
 • 20/03/2021 VTS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTS của CTCP Viglacera Từ Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20 tháng 03 năm 2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp – CTCP Viglacera Từ Sơn
            - Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty thông báo sau theo thư mời dự Đại hội
 • 20/03/2021 CVT: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CMC (mã CK: CVT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/2/9/20210209_20210208 - CVT - TB ve ngay DKCC tham du DHDCD TN nam 2021.pdf

 • 16/04/2021 VCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCS của CTCP VICOSTONE như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội đồng quản trị sẽ quyết định căn cứ trên tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid – 19 và thông báo tới cổ đông theo quy định của pháp luật hình thức tổ chức đại hội trực tuyến hoặc trực tiếp
            - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
  + Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ;
  + Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị năm 2021;
  + Báo cáo tài chính năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  + Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
            - Nội dung họp: + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  + Các vấn đề khác.
 • 23/04/2021 VTA: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTA của CTCP Vitaly như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 23/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Vitaly, địa chỉ: Đường N1-Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn - KP.Bình Phú - P.Bình Chuẩn - TX.Thuận An - tỉnh Bình Dương.
            - Nội dung họp: - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
  - Các nội dung khác có liên quan.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.