HOSE (12) | HNX (16) | UPCOM (50) Tổng số công ty: 78
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/06/2021 LMC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LMC của CTCP Khoáng sản Latca như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 02 năm 2021 (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và mục tiêu kinh doanh năm 2021;
  + Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  + Thông qua thay đổi thành viên chủ chốt của Công ty;
  + Thông qua thay đổi tên Công ty;
  + Thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty;
            - Nội dung họp: + Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
  + Thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
  + Thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;
  + Thông qua phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư chiến lược;
  + Thông qua các tờ trình khác.
 • 17/06/2021 STV: Ngày 17/06/2021, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Chế tác đá Việt Nam
 • 18/06/2021 BDT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDT của CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Ngày 18 tháng 06 năm 2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp, địa chỉ - Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.
  + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
  + Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty;
  + Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
  + Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  + Quyết định một số vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội.
 • 21/06/2021 CCM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCM của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 21/06/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2020 tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ, xuất trình giấy chứng minh nhân dân vào những ngày làm việc, kể từ ngày 21/06/2021.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 23/06/2021 VCS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCS của CTCP VICOSTONE như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 23/06/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần VICOSTONE – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – xã Thạch Hòa – huyện Thạch Thất – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 23/06/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/giấy tờ tùy thân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.