HOSE (12) | HNX (17) | UPCOM (49) Tổng số công ty: 78
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 17/05/2021 GAB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (mã CK: GAB) như sau:

   

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/6/20210406_20210405 - GAB - TB Chot DS tham du DHDCD TN nam 2021.pdf

 • 17/05/2021 GND: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GND của CTCP Gạch ngói Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 17 tháng 5 năm 2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến khách sạn VICTORY – Số 14 Đường Võ Văn Tần, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 • 20/05/2021 BDT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDT của CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 13,34%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.334 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Ngày 20 tháng 05 năm 2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp, địa chỉ: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/05/2021 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 20/05/2021 GKM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GKM của CTCP Khang Minh Group như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 15/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể thời gian và địa điểm tại thư tham dự Đại hội
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  + Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021;
            - Nội dung họp: + Tờ trình báo cáo đầu tư vào Công ty cổ phần Nhôm Khang Minh, tầm nhìn 2023;
  + Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
  + Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty;
  + Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
  + Tờ trình uỷ quyền Hội đồng Quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
            - Nội dung họp: + Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới;
  + Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.
 • 20/05/2021 PTE: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTE của Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 03/2021 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ, khu 12, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020
  + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2020;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
  + Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  + Thông qua tờ trình về chi phí, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
            - Nội dung họp: + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.