HOSE (11) | HNX (10) | UPCOM (12) Tổng số công ty: 33
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/06/2019 NSG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSG của CTCP Nhựa Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: (dự kiến): 22/06/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: (Dự kiến): Hội trường Nhà hàng Thiên Hồng, 52-56 Tản Đà, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
  + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
  + Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
            - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
  + Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và BKS đã chi trong năm 2018 và đề xuất cho năm 2019;
  + Thông qua Tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
  + Bầu nhiệm kỳ mới của HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2019 – 2024;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 25/06/2019 DPC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPC của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/06/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (371 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/06/2019 VNP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNP của CTCP Nhựa Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/06/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại 300B Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP.HCM
            - Nội dung họp: + Báo cáo thường niên năm 2018 bao gồm:
  ü Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  ü Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
  ü Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
  ü Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
            - Nội dung họp: + Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua:
  ü Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2018;
  ü Kế hoạch SXKD năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
  ü Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
  ü Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.
 • 28/06/2019 NSG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSG của CTCP Nhựa Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2018
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2018
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2017
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/01/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn – 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh (giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/01/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/1/17/1.NSG_2019.1.17_d6fa01f_100v_20190115_1.PDF

 • 30/06/2019 SPP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPP của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 30/06/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: thông báo sau
            - Nội dung họp: thông báo sau
       * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 16.880.000
            - Tỷ lệ thực hiện: 1,488:1 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cổ đông sở hữu 1,488 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới)
            - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
            - Phương án làm tròn : Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
            - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Đối với toàn bộ số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phần do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (nếu có) sẽ được HĐQT cộng dồn và phân phối tiếp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
  Cổ phần cần phân phối sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (theo quy định tại điểm 3 khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP).
            - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu SPP, với tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1,488 : 1, thì Cổ đông A sẽ được mua 1.000 /1,488 = 672,04 cổ phiếu mới. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, Cổ đông A chỉ được mua thêm 672 cổ phiếu, phần lẻ ở hàng thập phân là 0,4 cổ phiếu sẽ không mua.
            - Thông tin về tài khoản đặt mua:
                 + Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN
                 + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
                 + Số tài khoản: 1012941062
            - Loại cổ phiếu đặt mua:
  + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
            - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
                 + Thời gian bắt đầu: 07/06/2019
                 + Thời gian kết thúc: 24/06/2019
            - Thời gian đăng ký đặt mua:
                 + Thời gian bắt đầu: 07/06/2019
                 + Thời gian kết thúc: 26/06/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
            - Số lần chuyển nhượng quyền mua:
  + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần. Cổ đông có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền mua của mình cho người khác trong thời gian thực hiện quyền. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.