HOSE (26) | HNX (17) | UPCOM (44) Tổng số công ty: 87
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/05/2020 DCI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCI của CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Xí nghiệp Phân bón Kim Liên – 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2019;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
  + Thông qua phương án phân phối chia lợi nhuận và tỉ lệ chi cổ tức năm 2019;
  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 • 30/05/2020 VDP: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha (mã CK: VDP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/3/12/20200312_20200312 - VDP - TB ngay DKCC to chuc DHDCD thuong nien nam 2020.pdf

 • 30/05/2020 HDP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HDP của CTCP Dược Hà Tĩnh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 25/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: 167 Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty;
  + Kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;
 • 30/05/2020 IMP: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã CK: IMP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/4/24/20200424_20200424 - IMP - TB DKCC ve viec to chuc DHDCD thuong nien nam 2020.pdf

 • 01/06/2020 TW3: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TW3 của CTCP Dược Trung ương 3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty thông báo sau theo giấy mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau theo giấy mời họp
            - Nội dung họp: Chi tiết công ty thông báo sau theo giấy mời họp.