HOSE (28) | HNX (18) | UPCOM (45) Tổng số công ty: 91
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/04/2021 DHG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã CK: DHG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/10/20210310_20210310 - DHG - TB ngay DKCC to chuc DHDCD TN 2021.pdf

 • 19/04/2021 PPP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPP của CTCP Dược phẩm Phong Phú như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 24/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty CP dược phẩm Phong Phú (đ/c: Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.HCM)
            - Nội dung họp: Thông tin chi tiết sẽ được Công ty thông báo trong thư mời.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 19/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty CP dược phẩm Phong Phú, địa chỉ: Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.HCM, kể từ ngày 19/04/2021 (vào các ngày làm việc trong tuần), đồng thời xuất trình sổ cổ phần và CMND/Căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 20/04/2021 ADP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ADP của CTCP Sơn Á Đông như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 20/04/2021 (Thứ ba)
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Nhà máy Sơn Á Đông - Khu Công nghiệp Hải Sơn, Ấp Bình Tả 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
            - Nội dung họp: ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung sau:
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
  + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
            - Nội dung họp: + Tờ trình của HĐQT tiền thù lao của HĐQT và BKS và Người phụ trách QTCT năm 2020; tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD;
  + Tờ trình của HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021;
  + Tờ trình của HĐQT về việc chuyển sàn giao dịch từ UPCOM thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sang sàn giao dịch HOSE thuộc Sở Giao dịch Tp. Hồ Chí Minh;
  + Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 4 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 02/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 02/04/2021 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, địa chỉ 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 21/04/2021 VAF: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (mã CK: VAF) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/16/20210316_20210316 - VAF - TB ngay dkcc tham DHDCD TN 2021.pdf

 • 22/04/2021 BT1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BT1 của CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4, trụ sở Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương, số 145 Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (Trường hợp nếu có sự thay đổi Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự Đại hội gửi đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật)
            - Nội dung họp: + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dung đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
  + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2020;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
  + Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Đề xuất chi trả thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026);
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  + Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Công ty.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.