HOSE (3) | HNX (8) | UPCOM (2) Number of companies: 13
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 12/09/2020 SVI: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020 của  Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (mã CK: SVI) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/9/20201109_20201109 - SVI - TB NKDCC tc dh bat thuong lan 2.2020.pdf

 • 12/10/2020 BBS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBS của Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/12/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn – Địa chỉ: Km2 đường Văn Cao, xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định bắt đầu từ ngày 10/12/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 12/12/2020 HHP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHP của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/11/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại thư mời tham dự Đại hội
            - Nội dung họp: + Phê duyệt tổng mức đầu tư và phương án huy động vốn thực hiện “Dự án di dời, mở rộng Nhà máy giấy Hoàng Hà”;
  + Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;
  + Thông qua phương án chi trả cổ tức của Công ty;
  + Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 12/15/2020 BXH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BXH của Công Ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/12/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 12/21/2020 DHC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của  Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã CK: DHC) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/2/19/20200219_20200219 - DHC - Thong bao niem yet va giao dich chung khoan thay doi niem yet.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.