HOSE (3) | HNX (8) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 14
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 02/04/2020 HBD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HBD của CTCP Bao bì PP Bình Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Từ 14 giờ 00 phút ngày 02/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần bao bì PP, Số 97 Đường Đinh Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát.
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019.
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  + Bầu HĐQT, Ban KS niên khóa 2020-2025.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1.500đ/cp)
            - Thời gian thực hiện: 14/04/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bao Bì Pp Bình Dương số 97 Đường Đinh Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/04/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 02/04/2020 HPB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPB của CTCP Bao bì PP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Từ 8h30 ngày 02/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Bao bì PP, số 97 đường Đinh Nhu, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
            - Nội dung họp: + Kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
  + Báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019;
  + Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/04/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty cổ phần Bao bì PP – 97 Đinh Nhu, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng từ ngày 09/04/2020 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 09/04/2020 HPB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPB của CTCP Bao bì PP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Từ 8h30 ngày 02/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Bao bì PP, số 97 đường Đinh Nhu, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
            - Nội dung họp: + Kiểm điểm hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
  + Báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019;
  + Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/04/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty cổ phần Bao bì PP – 97 Đinh Nhu, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng từ ngày 09/04/2020 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 12/04/2020 INN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu INN của CTCP Bao bì và In Nông nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp. Lô 3, CN3, KCN Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau
 • 14/04/2020 HBD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HBD của CTCP Bao bì PP Bình Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Từ 14 giờ 00 phút ngày 02/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần bao bì PP, Số 97 Đường Đinh Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát.
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019.
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  + Bầu HĐQT, Ban KS niên khóa 2020-2025.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1.500đ/cp)
            - Thời gian thực hiện: 14/04/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bao Bì Pp Bình Dương số 97 Đường Đinh Nhu, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/04/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.