HOSE (4) | HNX (8) | UPCOM (6) Number of companies: 18
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 05/27/2021 BBS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBS của Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Ngày 27/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn, Km2 đường Văn Cao, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
            - Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
 • 05/28/2021 DAP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAP của CTCP Đông Á như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đông Á - Lô F1-F2-F3-KT1 Cụm Công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 28/05/2021 (giờ hành chính) và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/31/2021 HKP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HKP của Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 và các năm trước (năm 2017 - năm 2019)
            - Tỷ lệ thực hiện: 14,01% (01 cổ phiếu được nhận 1.401 đồng)
  Trong đó :
  + Năm 2020: tỷ lệ cổ tức: 10,02%
  + Năm 2017: tỷ lệ cổ tức: 0,23%
  + Năm 2018: tỷ lệ cổ tức: 2,22%
  + Năm 2019: tỷ lệ cổ tức: 1,54%
            - Thời gian thực hiện: 31/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 31/05/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/31/2021 HKP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HKP của Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 và các năm trước (năm 2017 - năm 2019)
            - Tỷ lệ thực hiện: 14,01% (01 cổ phiếu được nhận 1.401 đồng)
  Trong đó :
  + Năm 2020: tỷ lệ cổ tức: 10,02%
  + Năm 2017: tỷ lệ cổ tức: 0,23%
  + Năm 2018: tỷ lệ cổ tức: 2,22%
  + Năm 2019: tỷ lệ cổ tức: 1,54%
            - Thời gian thực hiện: 31/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 31/05/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/31/2021 HKP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HKP của Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 và các năm trước (năm 2017 - năm 2019)
            - Tỷ lệ thực hiện: 14,01% (01 cổ phiếu được nhận 1.401 đồng)
  Trong đó :
  + Năm 2020: tỷ lệ cổ tức: 10,02%
  + Năm 2017: tỷ lệ cổ tức: 0,23%
  + Năm 2018: tỷ lệ cổ tức: 2,22%
  + Năm 2019: tỷ lệ cổ tức: 1,54%
            - Thời gian thực hiện: 31/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 31/05/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.