HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/05/2023 ACE: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACE của CTCP Bê tông Ly tâm An Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/05/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/05/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Giám đốc, báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các vấn đề liên quan khác.
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
            - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
 • 30/05/2023 CLH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CLH của CTCP Xi măng La Hiên VVMI như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/05/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI bắt đầu từ ngày 30/05/2023 (thời gian từ 08h00 đến 15h30 – các ngày làm việc trong tuần từ Thứ hai đến Thứ bảy) và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước/hộ chiếu khi nhận cổ tức.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/05/2023 FCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FCC của Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
            - Thời gian họp: Sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
 • 30/05/2023 XPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XPH của CTCP Xà phòng Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/05/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại lô CN 3.2, khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, thành phố Hà Nội
  - Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đông.
 • 30/05/2023 SHI: Thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/4/20/20230420_20230420___shi___tb_ndkcc_tham_du_dhdcd_thuong_nien_nam_2023.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.