HOSE (5) | HNX (5) | UPCOM (23) Tổng số công ty: 33
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/04/2019 PPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPH của Tổng công ty cổ phần Phong Phú như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
            - Nội dung họp: TCPH thông báo sau
 • 20/04/2019 VTI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTI của Công ty Cổ phần SX - XNK Dệt May như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong thời gian từ ngày 20/4/2019 – 30/4/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may, 20 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019, báo cáo của Ban kiểm soát và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông
 • 20/04/2019 HTG: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTG của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời tham dự Đại hội
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời tham dự Đại hội
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Tổng công ty năm 2018;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  + Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
  + Các vấn đề khác.
 • 20/04/2019 ADS: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

  Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 của  Công ty Cổ phần Damsan (mã CK: ADS) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/3/1/20190301_20190301 - ADS - Thong bao chot DS tham du DHDCD TN nam 2019.pdf

 • 24/04/2019 BVN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BVN của CTCP Bông Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Ngày 24 tháng 04 năm 2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường MIMOSA, địa chỉ: Số 38, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
            - Nội dung họp: Được ghi trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.