HOSE (1) | HNX (0) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 2
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/06/2024 SPB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPB của CTCP Sợi Phú Bài như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 24/06/2024
            - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2023;
  + Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
  + Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2023;
  + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  + Một số vấn đề khác có liên quan.
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
 • 27/06/2024 PPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPH của Tổng công ty cổ phần Phong Phú như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 27/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/06/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2023
 • 28/06/2024 G20: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu G20 của CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 – 2023;
  + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGĐ năm 2022 – 2023 và kế hoạch năm 2024;
  + Báo cáo hoạt động BKS năm 2022 – 2023;
  + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023;
            - Nội dung họp: + Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
  + Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2022, 2023 và kế hoạch năm 2024;
  + Tờ trình ban điều hành Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
            - Địa điểm tổ chức họp: Nhà hàng Sen Vàng – xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 06/2024
 • 16/07/2024 TVT: Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/6/7/20240607_20240607___tvt___tb_ve_ngay_dkcc_chot_ds_tra_co_tuc_bang_tien.pdf

 • 26/07/2024 HTG: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC  tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/6/14/20240614_20240613___htg___tb_so_1147_ve_ngay_dkcc_tam_ung_co_tuc_nam_2024_bang_tien.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.