HOSE (2) | HNX (0) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 4
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 09/06/2023 ADS: Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết Công ty Cổ phần Damsan như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/5/31/20230531_20230531___ads___tb_giao_dich_chung_khoan_thay_doi_dang_ky_ny.pdf

 • 12/06/2023 PPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPH của Tổng công ty cổ phần Phong Phú như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 12/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.còn lại năm 2022
 • 15/06/2023 HTG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTG của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ, địa chỉ 36 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng(vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân (CMND)/căn cước công dân (CCCD).năm 2022
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 05:01 (Người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, cổ đông A được nhận 119 x 1/5=23,80 cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 23 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,80 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ, địa chỉ 36 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân (CMND)/căn cước công dân (CCCD).
 • 23/06/2023 TVT: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/5/24/20230524_20230524___tvt___tb_ngay_dkcc_chot_ds_tra_co_tuc_nam_2022_bang_tien.pdf

 • 25/06/2023 FTM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FTM của CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong Thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/06/2023
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.