HOSE (5) | HNX (0) | UPCOM (8) Number of companies: 13
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 03/24/2021 AAT: Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa (mã CK: AAT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/2/20210302_20210302 - AAT - TB giao dich cp niem yet bo sung.pdf

 • 03/29/2021 STK: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã CK: STK) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/22/20190522_20190522 - STK - TB ny va giao dich.pdf

 • 05/10/2021 HTG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTG của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời tham dự Đại hội
            - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời tham dự Đại hội
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Tổng công ty năm 2020;
  + Kế hoạch SXKD năm 2021;
  + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
  + Các vấn đề khác.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng Kế toán Tài chính - Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.