HOSE (4) | HNX (5) | UPCOM (18) Tổng số công ty: 27
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/04/2019 VNM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/3/8/20190308_20190308 - VNM - TB NDKCC to chuc DHDCD.pdf

 • 19/04/2019 TID: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TID của CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến thứ sáu, ngày 19/04/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 96 đường Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai
            - Nội dung họp: - Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Tổng Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019.
  - Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2018 của Ban kiểm soát.
  - Thông qua các Tờ trình:
  (1) Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
            - Nội dung họp: (2) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  (3) Tờ trình mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2019.
  (4) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
  (5) Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019.
  (6) Tờ trình về uỷ quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT.
  (7) Tờ trình thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
 • 20/04/2019 APF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APF của CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Cẩm Thành - 01 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
            - Nội dung họp: Sẽ có chương trình cụ thể trong Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/04/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính và các chi nhánh của Công ty, kể từ ngày 12/04/2019.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 20/04/2019 ABT: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã CK: ABT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/3/15/20190315_20190315 - ABT - TB ngay dkcc chot ds tham du DHDCD TN 2019.pdf

 • 20/04/2019 NAF: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nafoods Group (mã CK: NAF) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/2/21/20190221_20190221 - NAF - TB ngay DKCC to chuc dhcd 2019.pdf