HOSE (9) | HNX (2) | UPCOM (22) Tổng số công ty: 33
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/02/2024 VNM: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền đối với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/12/14/20231214_20231214___vnm___tb_so_1984_ve_ngay_dkcc_tam_ung_co_tuc_dot_2_2023_bang_tien.pdf

 • 29/02/2024 VHC: Thông báo về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/1/19/20240119_20240119___vhc___tb_ndkcc_tam_ung_co_tuc_2023_bang_tien.pdf

 • 29/02/2024 VLF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLF của CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/01/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: Bầu bổ sung, thay thế các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long - Số 38 Đường 2/9, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
            - Thời gian họp: Ngày 29/02/2024
 • 04/03/2024 ANV: Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết Công ty Cổ phần Nam Việt như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/4/14/20230414_20230414___anv___tb_giao_dich_chung_khoan_thay_doi_niem_yet.pdf

 • 15/03/2024 GCF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GCF của CTCP Thực phẩm G.C như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: 1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023;
  3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023;
  4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
  5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
            - Nội dung họp: 6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
  7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
  8. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);
  9. Tờ trình thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
  10. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
            - Nội dung họp: 11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
            - Địa điểm tổ chức họp: tại Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cụ thể được thông báo tại thư mời họp gửi đến cổ đông)
            - Thời gian họp: Ngày 15/03/2024
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.