HOSE (2) | HNX (1) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 6
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 04/03/2024 ANV: Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết Công ty Cổ phần Nam Việt như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/4/14/20230414_20230414___anv___tb_giao_dich_chung_khoan_thay_doi_niem_yet.pdf

 • 15/03/2024 GCF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GCF của CTCP Thực phẩm G.C như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: 1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023;
  3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023;
  4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
  5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
            - Nội dung họp: 6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
  7. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
  8. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);
  9. Tờ trình thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
  10. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
            - Nội dung họp: 11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
            - Địa điểm tổ chức họp: tại Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ cụ thể được thông báo tại thư mời họp gửi đến cổ đông)
            - Thời gian họp: Ngày 15/03/2024
 • 15/03/2024 IDP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IDP của CTCP Sữa Quốc Tế như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 15/03/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên
 • 30/03/2024 QNS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
            - Thời gian họp: Sáng thứ 7, ngày 30/03/2024
 • 30/03/2024 THP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THP của CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/01/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/03/2024 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước – 02 Bùi Quốc Hưng, KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.