HOSE (25) | HNX (15) | UPCOM (57) Number of companies: 97
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 04/16/2020 CMF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMF của CTCP Thực phẩm Cholimex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 16/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
  + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
  + Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Kiểm soát;
  + Các tờ trình của HĐQT:
  · Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
  · Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
  · Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020
  + Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
 • 04/18/2020 HHC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHC của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến vào ngày 18/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà – địa chỉ: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  + Phương án chia cổ tức năm 2019;
  + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung khác trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 04/20/2020 KHS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHS của CTCP Kiên Hùng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 25/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: sẽ gửi thông báo sau
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019;
  + Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019;
  + Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/04/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Chi nhánh Thạnh Lộc - Công ty Cổ phần Kiên Hùng – B4 – B5 đường số 1, Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/04/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến nhận.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Bộ phận chi trả cổ tức: Phòng Kế toán. Trường hợp nhận qua tài khoản ngân hàng, các cổ đông gửi thông tin tài khoản về Phòng Kế toán Công ty theo mẫu MĐNCK02-KHS (có tại website www.kihuseavn.com) trước ngày 20/04/2020.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 04/21/2020 C22: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C22 của CTCP 22 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 08h00 ngày 21/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần 22 (763, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội)
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020;
  + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Tờ trình phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;
            - Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 • 04/22/2020 TCJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TCJ của CTCP Tô Châu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Đại hội (Dự kiến): 22/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời dự Đại hội
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội