HOSE (29) | HNX (17) | UPCOM (50) Tổng số công ty: 96
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 27/03/2019 SBL: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBL của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: - Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - Báo cáo quản lý và công tác giám sát của HĐQT;
  - Báo cáo thẩm định của BKS;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch 2019;
  - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2018 và kế hoạch 2019;
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/data/HNX/2019/TAI%20LIEU%20DHCD/VN/SBL_TAILIEU_DHCD_2019.pdf

 • 28/03/2019 HLB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLB của CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 3/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 130 đường Lê Lợi, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất tiêu thụ năm 2018 và kế hoạch sản xuất tiêu thụ, đầu tư năm 2019;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
  + Các vấn đề quan trọng khác.
 • 29/03/2019 KGM: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KGM của CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 29/03/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang, số 85-87 Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang.
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
  + Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018...;
  + Một số nội dung khác (nếu có).
 • 30/03/2019 QNS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/02/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Sáng thứ 7, ngày 30/3/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau
 • 05/04/2019 FMC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã CK: FMC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/2/21/20190221_20190221 - FMC - TB ngay dkcc to chuc DHDCD TN 2019.pdf