HOSE (22) | HNX (14) | UPCOM (61) Tổng số công ty: 97
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/09/2021 VNM: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/8/17/20210817_20210817 - VNM - Thong bao tam ung co tuc 15_ - dot 1.2021.pdf

 • 04/10/2021 SBT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã CK: SBT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/9/23/20210923_20210922 - SBT - TB GIAO DICH CP THAY DOI NY.pdf

 • 08/10/2021 BCF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCF của CTCP Thực phẩm Bích Chi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty thực phẩm Bích Chi vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 08/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 12/10/2021 CAT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAT của CTCP Thủy sản Cà Mau như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Nhận bằng tiền mặt (hạn chế tối đa do dịch bệnh): Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290 – 383 1615 và xuất trình Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước), Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Nhận bằng chuyển khoản: Người sở hữu lập phiếu đề nghị chuyển khoản (theo mẫu được công bố tại địa chỉ: www.seaprimexco.com/quan hệ cổ đông), chủ tài khoản phải là chính danh người sở hữu và kèm theo bản Photo Chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước), Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy Sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290-3831615.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 13/10/2021 HAF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAF của CTCP Thực phẩm Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Tháng 10/2021 (Công ty sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về thời gian trong Thư mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo cụ thể tới Cổ đông về thời gian trong Thư mời họp
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  + Thông qua Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
  + Thông qua kế hoạch thù lao năm 2021 và việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  + Thông qua phương án chào cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng;
  + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
  + Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
  + Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
            - Nội dung họp: + Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
  + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.