HOSE (127) | HNX (108) | UPCOM (307) Tổng số công ty: 542
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/10/2020 SPC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPC của CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:
  - Ngành nghề bổ sung: Sản xuất và phân phối điện mặt trời;
  - Mã ngành:
  + 3511: Sản xuất điện (Chi tiết: Điện mặt trời);
  + 5112: Truyền tải và phân phối điện (Chi tiết: Phân phối điện).
            - Thời gian thực hiện: dự kiến hoàn tất lấy ý kiến vào tháng 11/2020
            - Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, địa chỉ: KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/10/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn, địa chỉ: KP1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Q.7, Tp. HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/10/2020. Khi đi mang theo chứng minh nhân dân và sổ cổ đông; trường hợp ủy quyền, người ủy quyền mang theo giấy ủy quyền bản gốc, sổ cổ đông và chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/10/2020 HCC: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền
 • 30/10/2020 TAR: Ngày 30/10/2020, ngày giao dịch đầu tiên 6.999.977 cổ phiếu niêm yết bổ sung
 • 30/10/2020 CBS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CBS của CTCP Mía đường Cao Bằng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Mía đường Cao Bằng – Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 30/10/2020 PVM: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVM của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 30/10/2020 đến ngày 18/11/2020
            - Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên trang www.pvmachino.vn
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 16/11/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí, địa chỉ: Tầng 13, tòa nhà CEO, lô HH2-1 khu đô thị Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 16/11/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.