HOSE (34) | HNX (17) | UPCOM (23) Tổng số công ty: 74
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 18/06/2024 DRH: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần DRH Holdings (mã CK:DRH) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/4/9/20240409_20240409___drh___tb_ndkcc_tham_du_dhdcdtn_2024.pdf

 • 19/06/2024 KBC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã CK: KBC ) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/5/9/20240509_20240508___kbc___tb_so_939_ve_ngay_dkcc_tham_du_dhdcd_tn_nam_2024.pdf

 • 19/06/2024 NTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTC của CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên, địa chỉ: Đường ĐT747B, Khu phố Long Bình, P. Khánh Bình, TP. Tân Uyên, Bình Dương.
            - Thời gian họp: Ngày 18/06/2024
 • 20/06/2024 FTI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FTI của CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 20/06/2024.
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành thông báo tại Tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.
            - Nội dung họp: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 - Phương hướng hoạt động năm 2024.
  2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:
  3. Báo cáo tiến trình giải thể Công ty Liên doanh Vikotrade.
  4. Báo cáo việc thực hiện hợp tác đầu tư dự án tại địa chỉ số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4.
  5. Báo cáo về hiệu quả khai thác tài sản trên đất tại 279 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh.
  6. Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán).
            - Nội dung họp: 7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ sau Đại hội; chi trả cổ tức năm 2023
  8. Báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và dự kiến thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và BKS.
            - Nội dung họp: 9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
  10. Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.
  11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
  13. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  14. Quy chế hoạt động của ban kiểm soát;
  15. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông
 • 20/06/2024 HD6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD6 của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Sẽ thông báo sau.
            - Địa điểm tổ chức họp: Họp trực tuyến
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/6/2024
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.