HOSE (34) | HNX (11) | UPCOM (22) Tổng số công ty: 67
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 14/06/2023 BAX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BAX của CTCP Thống Nhất như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Thống Nhất, đường số 2A KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/06/2023 và xuất trình CMND, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/06/2023 KHA: Ngày 15/06/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội
 • 15/06/2023 NTC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTC của CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 06 năm 2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Đường ĐT747B KP. Long Bình, P. Khánh Bình, TP. Tân Uyên, Bình Dương.
            - Nội dung họp: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022; Kế hoạch năm 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận, chính sách cổ tức năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 16/06/2023 PXL: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXL của CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
  + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
  + Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  + Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
            - Nội dung họp: + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
  + Tờ trình thông qua Quyết toán lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Mức lương/thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;
  + Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát (theo nguyện vọng cá nhân) và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;
  + Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật hiện hành.
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ gửi thư mời và thông báo tới các cổ đông sau
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16 tháng 06 năm 2023
 • 19/06/2023 SZL: Thông báo ngày ĐKCC chi cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/5/19/20230519_20230518___szl___tb_ndkcc_chi_tra_co_tuc_dot_2_nam_2022_bang_tien.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.