HOSE (34) | HNX (12) | UPCOM (18) Tổng số công ty: 64
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/06/2022 MA1: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MA1 của Machinery Joint Stock Company như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời Đại hội đồng cổ đông
 • 30/06/2022 HPI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPI của CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước
            - Nội dung họp: Các báo cáo và tờ trình của HĐQT/BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Cụ thể:
  o Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
  o Tờ trình số 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
            - Nội dung họp: o Tờ trình số 3: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;
  o Tờ trình số 4: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022;
  o Tờ trình số 5: Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
  o Tờ trình số 6: Sửa đổi điều lệ (lần VII) - Cho phù hợp Luật DN mới;
  o Tờ trình số 7: Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty (sửa đổi lần III);
            - Nội dung họp: o Tờ trình số 8: Quy chế hoạt động của BKS;
  o Tờ trình số 9: Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027)
  o Các tờ trình khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 • 30/06/2022 LDG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC  tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/2/23/20220223_20220223___ldg___tb_ngay_dkcc_to_chuc_dhdcd_tn_nam_2022.pdf

 • 30/06/2022 TN1: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu của  Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/6/8/20220608_20220607___tn1___tb_ngay_dkcc_tra_co_tuc_2021_bang_tien___bang_cp.pdf

 • 05/07/2022 HC3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HC3 của CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 05/07/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán - Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng - Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/07/2022 (khi đến nhận cổ tức đề nghị người sở hữu mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân) hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.