HOSE (9) | HNX (3) | UPCOM (14) Tổng số công ty: 26
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/05/2022 MH3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MH3 của CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng tài chính – kế toán Công ty Cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 20/05/2022 TIP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (mã CK: TIP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/4/22/20220422_20220422___tip___thong_bao_ngay_dkcc_chot_ds_tra_co_tuc_bang_tien_va_thuc_hien_quyen_mua_co_phieu.pdf

 • 20/05/2022 KOS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần KOSY (mã CK: KOS) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/3/22/20220322_20220322___kos___thong_bao_ngay_to_chuc_dhcd_thuong_nien_2022.pdf

 • 20/05/2022 VES: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VES của CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Me ca Vneco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 20/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp.
            - Nội dung họp: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
  - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.
  - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
  - Bầu bổ sung 1 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế Bà Lê Thị Loan do hết nhiệm kỳ.
            - Nội dung họp: - Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • 24/05/2022 HRB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HRB của CTCP Harec Đầu tư và Thương mại như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 29%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trừ ngày lễ, tết) bắt đầu từ 24/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.