HOSE (10) | HNX (4) | UPCOM (13) Tổng số công ty: 27
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/03/2020 BAX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BAX của CTCP Thống Nhất như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 8 giờ 30, ngày 19/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
  + Báo cáo các hoạt động quản trị doanh nghiệp của HĐQT;
  + Báo cáo thẩm định của BKS về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
  + Thông qua tờ trình báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 25/03/2020 HRB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HRB của CTCP Harec Đầu tư và Thương mại như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 14h00 ngày 25/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại hội trường Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
 • 31/03/2020 SZC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã CK: SZC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/2/21/20200221_20200221 - SZC - TB chot DS to chuc DHDCD TN nam 2020.pdf

 • 04/04/2020 SIC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIC của CTCP ANI như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 04/04/2020.
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau.
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 15/04/2020 PLA: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PLA của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 15/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Tầng 12B Tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, Số 1 Phạm Huy Thông, quận Ba Đình, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2019;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.