HOSE (25) | HNX (7) | UPCOM (30) Tổng số công ty: 62
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/12/2023 PSG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSG của CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/10/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: § Tờ trình về việc thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;
  § Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
  § Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  § Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
  § Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
  § Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;
            - Nội dung họp: § Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm soát Báo cáo tài chính từ năm 2021 đến năm 2023;
  § Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao từ năm 2012 đến năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  § Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo chính thức tại Thư mời đại hội.
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/11/2023
 • 21/12/2023 VRC: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 đối với Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/11/9/20231109_20231108___vrc___tb_ndkcc_to_chuc_dhcd_bat_thuong_lan_2_nam_2023.pdf

 • 22/12/2023 SZB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SZB của CTCP Sonadezi Long Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 22/12/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/12/2023 và xuất trình căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 25/12/2023 IDV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IDV của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/12/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến 07/01/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc - địa chỉ: KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/12/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (địa chỉ: KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 27/12/2023 HU4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HU4 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/12/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/12/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, Số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2022
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.